حکم نقاشى و مجسمه سازى از نگاه شریعت(2)

دربخش نخست این مقاله نگارنده در بررسى حکم نقاشى, ده فرع را متعرض شد که چهار فرع آن در شمارهٌ پیشین آمد. دراین شماره ادامهٌ بحث را دنبال مى کنیم.

بخش دوم

سیدمحسن خرّازى
بحث نقاشى شامل سه فصل است:

فصل نخست: حکم ساخت مجسمه ها; فصل دوم: حکم نقاشى و فصل سوم: حکم نگاهدارى نقاشى هاى حرام.

دربخش نخست این مقاله, فصل اول و دوم مطرح شد و نگارنده در بررسى حکم نقاشى, ده فرع را متعرض شد که چهار فرع آن در شمارهٌ پیشین آمد. دراین شماره ادامهٌ بحث را دنبال مى کنیم.

فرع پنجم: گفتیم نقاشى چیزى حرام است که برآن صورت حیوان صادق باشد. یعنى نقاشى آنچه برآن صورت حیوان صدق نمى کند, نظیر برخى از اعضا, همچون دست و پا و سر, جایز است, حال جاى این پرسش است که آیا تنها نقاشى استخوان آدمى به صورت تصویر کامل جایز است یا نه؟

دراین مساله دو وجه است:

وجه نخست: استخوان تنها بر تصویر انسان صادق است. بنا بر این نقاشى استخوان آدمى جایز نیست.

وجه دوم: صورت انسان تنها استخوانهاى او نیست, بلکه مجموعهٌ استخوانها, رگها, گوشت, پوست و مو با هم صورت آدمى را تشکیل مى دهد که این وجه اظهر است. بنابر این استخوانهاى مذکور هرچند به صورت کامل نقاشى شده باشد, بسان سایر اعضا در مقایسه با صورت کامل آدمى یک جزء از آن را در برمى گیرد. از این رو همان طور که به صرف نصب پایه ها و برخى دیگر از تیرآهنهاى خانه هرچند کامل شده باشند, خانه صدق نمى کند, به صرف نقاشى استخوانها یا رگها یا سایر اعضا صورت انسان صادق نمى باشد. بنا بر این نقاشى آنها جایز است.

همچنین حکم آنچه که بسان سایه براى حیوانات ساخته مى شود بى آن که داراى اجزا باشد و بدانگونه است که تنها نشانگر ابعاد و حجم حیوان است. درمثل این مورد نیز صورت انسان که مرکب از دودست, دوپا, سرو بقیهٌ اجزا است برآن صادق نمى باشد. چه این صورت تنها حکایتگر ابعاد آدمى است نه اجزا و هیات آن.

اما نقاشى چیزى که نشات و آغاز انسان از آن است درصورتى که صورت حیوانى برآن صادق نباشد جایز است. صاحب جواهر گوید:

نقاشى تخم, علقه[خون بسته], مضغه[غضروف] و آنچه که مربوط به سر منشا حیات حیوانى است مانعى ندارد. (1)

این سخن تاوقتى که بربرخى از مراحل یاد شده اسم حیوان صادق نباشد, مناسب است و الاّ اگر به گونه اى باشد که برآن اسم حیوان صادق باشد حرام خواهدبود; البته از آن جهت که نقاشى آن حیوان است نه نقاشى انسان.

فرع ششم: آیا نقاشى صورت جنّ, شیطان و فرشته به نقاشى صورت حیوان ملحق است یانه؟

صاحب جواهر چنین آورده است:

ظاهراً نقاشى فرشته و جنّ به صورت حیوان ملحق است; بلکه قوّیاً به نظر مى رسد, در جایى که شخص صورت حیوان را که در کلّ اجزا ـ نه در تک تک اعضا ـ و هیات آنها با حیوانى موجود درخارج همسان است و به صورت خیالى تصور کرده و نقاشى مى کند, حکم حرمت دارد. (2)

شاهد ومویّد دیدگاه صاحب جواهر این است که عموم ممنوعیت و حرمت نقاشى برجاى خود پابرجاست; زیرا آنچه از این عموم خارج شده تنها نقاشى غیر جانداران است و باقى افراد تحت عموم باقى خواهند ماند. از طرفى فرض این است که فرشته و شیطان عرفاً از موجودات داراى روح به شمار مى آیند.

مرحوم نراقى در مسند چنین آورده است:

درصدق صورت حیوان یا هر موجود داراى روح شرط نیست که آنچه با آن شخصاً یا نوعاً از نظر عرف برابر است درخارج وجود داشته باشد; بلکه کافى است به گونه اى باشد که از نظر عرف آن, صورت حیوان شد; زیرا معناى صورت حیوان یا موجود داراى روح, صورتى است که به آن اختصاص دارد و مقصود مشایع بودن, معروف بودن و جریان عادت و عرف نسبت به این اختصاص است.

بنابر این اگر صورت حیوان را نقاشى کند که وجود نوع آن درخارج نا شناخته باشد, امّا اگر با فرض وجود آن درخارج به آن عرفاً حیوان گویند, نقاشى آن حرام است. (3)

استاد بزرگوار ما امام خمینى (ره) براین گفتار مرحوم نراقى چنین اشکال کرده است:

عمده درمیان ادلهٌ حرمت نقاشى, مستفیضه اى است که این جمله را در بردارد:

(یکلف ان ینفخ فیها ولیس بنافخٍ.)... ظاهر این مستفیضه آن است که تصویر موجودى حرام است که چگونگى ایجاد آن با نقاشى و دمیدن روح بسان انسان و سایرحیوانات باشد. دراین صورت اگر تصویر حیوانى را به صورت کامل و تمام نقاشى کند و دمیدن روح را هرچند با مسامحه و مجاز در آن تصویر جاى نهد, گویا به خالق جانها دراین جهت که آدمى را دررحم مادر به تصویر مى کشد خود را همانند ساخته است. چنین است که روز قیامت به او خطاب مى شود: اى مصوّر! همان گونه که خداوند در صورتهاپس از تکمیل آن روح را مى دمد, تو نیز در نقاشى خود روح را بدم! با این توضیح موجوداتى چون جنّ, شیطان و فرشته که کیفیت ایجاد آنها بدون تصویر و آفرینش تدریجى و بدون تسویه و دمیدن است; بلکه به صورت بدیع و آنى است. حال چه آنها را مجرّد بدانیم یا ندانیم در آنها بسان حیوانات روح دمیده نمى شود ـ از حوزه ٌاین روایات خارجند. روایاتى که تنها تکیه گاه درحرمت مجسمه سازى است; زیرا اوّلاً; درحدّ استفاضه است و ثانیاً; سند برخى از آنها همچون مرسلهٌ محمد بن ابى عمیر معتبر است.

افزون بر این, مظنون بلکه ظاهر از مجموع روایات این است که جهت حرمت نقاشى و مجسمه سازى, تشبّه و همسانى با خالف هستى در تصویر گرى است که ازجمله صفات ویژهٌ خداوند است و نقاشى خیالى از موجودات مزبور(جنّ و فرشته) تشبّه به خداوند متعال نیست; زیرا این شخص آن موجود خیالى را از روى همسانى درتصویر گرى با خداوند ترسیم نکرده تا نقاشى او تشبّه به خداوند باشد. مگر گفته شود:

به هر حال این شخص درمطلق تصویر و نقاشى خود را با خداوند شبیه ساخته است. ضعف این سخن آشکار است.

لازمهٌ سخن ما آن نیست که نقاشى حیوان غیرموجود بسان عنقاء یا موجودى که داراى چند سراست را جایز مى دانیم; زیرا مدعى نیستیم که ادّلهٌ منع نقاشى تنها به حیوانات موجود درخارج اختصاص دارند; بلکه مدعى هستیم که این ادله به موجوداتى اختصاص دارند که موجودیت آن بسان موجودیت حیوانات با خلق و نقاشى باشد و موجوداتى که یاد شده یعنى جنّ , شیطان و فرشته چنین نیست. به علاوه اگر ملتزم شویم که دربرخى از مصادیق مورد نقض, نقاشى حرام نیست, بعدى ندارد و تالى فاسد نظریهٌ نخستین ما نخواهد بود.(4)

ممکن است گفته شود: تقیید برخى از اخبار حرمت نقاشى به تصویر و خلق تدریجى و دمیدن روح موجب آن نمى شود که این دلیل شامل جنّ, ملک و فرشته نباشد; زیرا این حقایق نزد عرف نیز چنین است. آنچه بیان شد که آفرینش آنها دفعى است ـ که درجاى خود بحث شده است ـ براى عرف ناشناخته است. از طرفى مى دانیم که در تشخیص مصداقهاى مفاهیم نظر عرف ملاک است; چنان که درتشخیص خود مفاهیم نیز مناط نظر عرف است. بنا بر این ادعاى خارج بودن این نمونه ها از حوزهٌ روایات, قابل پذیرش نیست.

به علاوه, خصوصیات برخى از روایات به سایر مطلقات سرایت نمى کند; زیرا هردوى آنها مثبتند. بنا بر این وجهى ندارد که ما از عموم ادله اى که از ساخت و آفرینش تصاویر به استثناى غیر جانداران نهى کرده, دست برداریم.

به علاوه حکمت حرمت تشبّه و همسانى با خالق درتصویر گرى بوده است و چنین حکمتى در بارهٌ این نمونه ها و نقاشیهاى خیالى ـ هرچند که داراى موجودیت خارجى نباشد ـ صادق است ووجهى ندارد که صفت تصویر گرى را به تصاویر موجود خارجى مقید سازیم.

ممکن است وجه حرمت را چنین بیان کنیم: متداول از نقاشى جنّ و فرشتگان شکل مشابه حیوانات است. بنا بر این از این جهت نقاشى جنّ و فرشته حرام است; زیرا با فرض علم نقاشى به این که این نقش صورت جنّ یا فرشته است, لازم نیست قصد حیوانیت آن را داشته باشد.

استاد بزرگوار ما امام خمینى(ره) براین گفتار چنین اشکال کرده است:

اوّلاً; بعید نیست که در تصاویر مشترک قصد حیوانیت معتبر باشد.

ثانیاً; تصاویر متعارف از فرشته و جنّ, هرچند از برخى جهات با انسان شبیه است, اما از نظر عرف از تصاویر حیوانات متمایز است; زیرا عرف آن را غیر از تصویر انسان مى داند. بنا بر این میان تصویر انسان و تصویرى که براى موجود دیگر شبیه به انسان ترسیم مى شود, تفاوت وجود دارد, تصاویر متداول براى فرشته و جنّ از قبیل دوم است. (5)

همچنین درمصباح الفقاهه آمده است:

کسى که تصویر فرشته یا جنّ را مى کشد مقصودش صورت خود فرشته و جنّ است نه صورت حیوان و نه صورت چیزى اعم از فرشته و جنّ و حیوان. (6)

بنابر این از این جهت که شخص نقاش با کشیدن صورت فرشته و جنّ قصد حیوانیت را نداشته, نمى توان مدعى حرمت شد.

ممکن است افزون بر ادلهٌ پیشین, براى اثباتِ حرمتِ نقاشى جنّ و فرشته به صحیحهٌ پیشگفته بقباق استدلال شود, با این ادعا که بگوییم ظاهر گفتار امام (ع)

دراین صحیحه که فرمود:(والله ما هى تماثیل الرجال و النساء و لکنها الشجر و شبهه.) این است که بین جاندار و غیر جاندار از جهت جواز یا عدم جواز نقاشى تقابل وجود دارد و یاد کرد موارد ذکر شده در روایت از باب مثال بوده است.

والله العالم. (7)

استاد بزرگوارما امام خمینى(ره) براین ادعا چنین اشکال کرده است:

تمسک به روایت ابوالعباس بقباق مردود است; زیرا در آن ازیک واقعهٌ خارجى مشخصى یاد شده است... و معنا ندارد که قضیهٌ شخصى داراى اطلاق باشد. (8)

به هر حال, ما نیازى به دست یازیدن به این استدلالها[ که نوعاً مواجه با اشکال است] نداریم; زیرا چنان که بیان شد براى اثبات حرمت دو راه وجود دارد: الف ـ عموم یا اطلاق ادلهٌ حرمت نقاشى که نسبت به فرشته و جنّ پابرجاست. ب ـ حکمت حرمت که تشبّه به خالق است در بارهٌ نقاشى آنها نیز جریان دارد. دقت کنید.

فرع هفتم: هرگاه نیاز اقتضا کندکه تصویر چیزى آفریده شود وبى آن که شخص قصد حکایت داشته باشد به یکى از آفریده هاى خداوند ـ هر چند حیوان باشد ـ شبیه گردد حکم آن چیست؟

ظاهر عبارت جواهر این است که این کار حرام نمى باشد. وى مى گوید:

اگر تصویر بین حیوان یا غیر حیوان مشترک و همسان باشد حرمت تابع قصد نقّاش است. (9)

شیخ اعظم انصارى نیز به این حکم تصریح کرده است:

اگر به اقتضاى نیاز تصویر چیزى را بیافریند که بدون داشتن قصد حکایت به یکى از آفریده هاى خداوند هرچند حیوان باشد شبیه گردد, قطعاً مانعى ندارد. (10)

صاحب مصباح الفقاهه این کلام را چنین توضیح داده است:

بدون شک درحرمت نقاشى قصد حکایت صاحب تصویر معتبر است; زیرا درروایات نهى از نقاشى و مجسمه سازى است و پیداست اگر بدون داشتن قصد حکایت و براساس صدفه و اتفاق تصویر یا مجسمه شبیه حیوانى گردد, قصد حکایت محقق نشده است. این مساله نظیر آن است که درصحت استعمال الفاظ درمعانى آنها, قصد حکایت را معتبر مى دانیم و معتقدیم بدون داشتن قصد حکایت معنا, استعمال تحقق نیافته است.

بنا بر این هرگاه شخصى نیازمند باشد که تصویر دستگاه یا ابزار آن یا سایر اشیاء لازم را, شبیه تصویر حیوانى بیافریند, کار او حرام نیست; زیرا به هیچ وجه براین کار او تصویر و نقاشى حیوان صادق نیست. نمونهٌ روشن آن هواپیماهاى زمان ما است که شبیه پرندگان است. با این حال سازنده آن کار حرام انجام نداده است و هیچ کس حتى کودکان توهم نمى کنند که سازنده هواپیما, صورت پرنده اى را تصویر کرده است, بلکه مى داند که هدف سازندهٌ آن ساختن چیز دیگر براى مصلحت عموم بوده است و اگر هم صورت هواپیما شبیه صورت پرنده شده,اتفاقى است.(11)

این بیان روشن مى سازد که شرط حرمت نقاشى, داشتن قصد حکایت از حیوان است و چنین قصدى در تصاویر اشیاء مشترک که به قصد چیز دیگر غیر از حیوان آفریده مى شود تحقق ندارد. چنان که اگر شخصى جملهٌ (الحمدللّهِ ربّ العالمین) را به قصد شکر از درگاه الهى ـ و نه قرائت بخشى از سوره حمد ـ برزبان جارى کند, قرائت را انجام نداده است; زیرا لازمهٌ تحقق قرائت این است که قصد داشته باشد الفاظ وحى بر پیامبر(ص) را حکایت کند. همچنین در محلّ بحث هرگاه تصویر صورتى را بدون قصد حکایت از حیوانى باشد, بلکه قصدش چیز دیگرى همچون هواپیماها باشد فعل حرامى را انجام نداده است, دست کم در تحقق حرمت شک مى کنیم و اصل برائت جارى مى شود. بارى; اگر با وجود آفریدن چیزى دیگر غیر از حیوان, قصد حکایت از حیوان را نیز داشته باشد, اظهر حرام بودن کار او است; خواه حکایت ازحیوان قصد اصلى او باشد یا قصد تبعى. دقت کنید.

بنابر این حکایت و بازگویى صاحب صورت از طریق نقاشى حرام است; بدون فرق بین اصلى بودن قصد حکایت یا تبعى بودن آن. لذا این که برخى از شیرینى فروشها شرینى را به صورت حیوانات در مى آورند و قصد آنها حکایت از حیوان است, حرام مى باشد.

جاى این سؤال است که آیا ساختن انسان ماشینى[رباط] در عصر ما حرام است یا نه؟

ممکن است گفته شود: اگر مقصود سازنده از این کار حکایت از صاحب صورت (یعنى انسان حقیقى) هرچند به صورت تبعى باشد, آن عمل حرام است و درغیر این صورت مانعى ندارد.

فرع هشتم:ممکن است گفته شود: نقاشى برشخص نابالغ حرام نیست; زیرا تکلیف از او برداشته شده است. بنا بر این اگر او تصویرى بکشد کارحرام انجام نداده است و ممانعت و نهى ازاو واجب نیست; زیرا نقاشى بسان قتل یا هتک آبروى مؤمن نیست که شارع مقدس به هیچ وجه حتى اگراز چهار پایان انجام گیرد, راضى به وقوع و تحقق آنها نیست. شاهد مدّعا این که شارع نگاهدارى نقاشى را ـ بنا بر پذیرش جواز نگهدارى ـ اجازه داده است.

به همین خاطر مرحوم سید یزدى افزون بر جواز این کار مدعى شده است که مى توان مقدمات کار را براى شخص نابالغ فراهم آورد. آنجا که گوید:

هرگاه شخص نابالغ شخصاً اقدام به نقاشى کند ممانعت او واجب نیست. حتى مى توان گفت که فراهم ساختن مقدمات براى او جایز است درصورتى که آن عمل به شخص بالغ که مقدمات کار را فراهم مى کند منسوب نگردد. دلیل این حکم فقدان دلیل بروجوب ممانعت یا حرمت متمکن ساختن شخص نابالغ است. چنان که در بقیهٌ محرمات نیز ممانعت واجب نیست محرماتى که از طریق ادلهٌ آنها یا از راه دیگر درنمى یابیم که شارع چنان به آن اهتمام دارد که وجود آن را به هیچ وجه در خارج نمى پسندد... و پیداست که نقاشى, از آن دسته از محرمات نیست که شارع تحقق آن را به هیچ وجه درخارج نپسندد; زیرا حکمت وفلسفهٌحرمت که مصنف آن را یاد کرده ـ چنان که بیان شد ـ تمام نیست, به علاوه اگر این حکمت تمام باشد, لازمه اش این است که افزون برآفرینش, نگاهدارى تصاویر نیز حرام باشد; درحالى که خود وى نگاهدارى تصاویر را حرام نمى داند. (12)

ممکن است کسى بگوید: از ظاهر اخبار به دست مى آید که حکمت حرمت و ممانعت از نقاشى تشبّه و همسانى شخص نقاش با خداوند در صفت تصویر گرى است که آن از جمله صفات خداوند به حساب مى آید و نفس تشبّه به خداوند درصفت تصویرگرى, مبغوض و مطرود است و این تشبّه به صرف نقاشى تحقق یافته است. نگاهدارى تصاویر, تشبّه به خداوند درصفت تصویرگرى محسوب نمى شود. بنا بر این متمکن ساختن شخص نابالغ براى آفرینش نقاشى بسان تمکین شخص جاهل غافل حرام است; زیرا شارع به این کار تن نمى دهد هرچند نگاهدارى آن تصویر پس از آفرینش جایز باشد; بلکه مى توان مدعى شد که مقتضاى مبغوصیت تشبّه به خالق, این است که باید از نقاشى نابالغ نیز هرچند مکلف به حرمت نباشد, نهى و منع کرد. دقت کنید.

فرع نهم: ترسیم شکل حیوان برکره و امثال آن حرام نیست; زیرا براین رسم مجسمهٌ حیوان صادق نمى باشد; هرچند که پس از این انجام ترسیم, بسان حیوان مجسّد شود; چرا که فرض این است که دلیلى برحرمت صرف نقاشى وجود ندارد, بنا بر این وجهى براى حرمت این عمل نیست.

فرع دهم: مزد گرفتن براى نقاشى حرام, جایز نیست; زیرا عمل حرام ذاتاً از نظر شرع فاقد مالیّت است و اگر درمقابل انجام آن پولى دریافت شود, اکل مال به باطل است.

استاد بزرگوار ما امام خمینى دراین باره به نیکویى تمام سخن رانده است:

مزد گرفتن براى نقاشى حرام جایز نیست; زیرا قرارداد اجاره براى این کار حرام وفاسد است و چنان که پیش از این بیان کردیم, کار حرامى که مردم به استناد ادلهٌ نهى از منکر موظف به ممانعت فاعل از انجام آن هستند, کار محترم و مال محسوب نمى گردد, از این رو اگر شخصى او را از انجام این کار باز دارد, بى تردید ضامن اجرة المثل نسبت به کار او نمى باشد, بنا بر این اگر شخصى عبد دیگرى را از ساختن مجسمه اى باز دارد ضامن نیست و این کار حرام نزد شارع مال محسوب نمى گردد تا گرفتن اجرت درمقابل انجام آن جایز باشد و گرفتن اجرت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود.(13)


فصل سوم: حکم نگاهدارى تصاویر حرام

ظاهر گفتار برخى ازقدما این است که خرید و فروش مجسمه حرام است.

شیخ مفید در مقنعه آورده است:

ساختن بت, صلیب , مجسمه, شطرنج, نرد و نظایر آنها حرام است و خرید و فروش آنها نیز حرام مى باشد. (14)

شیخ طوسى در نهایه گوید:

ساختن بت, صلیب, مجسمه, تصاویر, شطرنج, نرد و سایر انواع قمار, حتى آلات بازى کودکان با گردو[حرام است], تجارت, تصرف و کسب درآمد از طریق آنها حرام و ممنوع است. (15)

ظاهر این عبارتها حرمت به کار گرفتن و نگاهدارى مجسمه و تصاویر است و الاّ وجهى نداشت که آنان دادوستد باآنها را حرام بدانند. با این وجود, شگفت از صاحب جواهر است که مدعى شده خرید و فروش و نگهدارى و به کارگیرى و بهره بردارى از مجسمه و تصاویر جایز است و گفته است:

ما احدى از فقها را نیافتیم فتوا به آن[ حرمت] دهد. به استثناى محقق اردبیلى که حرمت به ایشان نسبت داده شده است. (16)


دلایل حرمت نگهدارى مجسمه و تصویر

براى اثبات حرمت نگهدارى مجسمه و تصویر به دلایل ذیل استدلال شده است:

دلیل نخست: وقتى کارى حرام مى شود ظاهراً وجود معمول چه درابتدا و چه در استمرار مبغوض مولى است; بسان حرمت ساخت بت.

شیخ انصارى براین استدلال چنین اشکال کرده است:

ایجاد تصویر ممنوع است نه وجودآن; بنابر این وجود تصویر, مبغوض نیست تا برداشتن آن واجب باشد. بلى ممکن است از سیاق دلیل یا ازطریق دلیل خارجى بیابیم که بین ایجاد و کار حرام و وجود آن ملازمه ا ست. چنان که حرمت ایجاد نجاست درمسجد مستلزم آن است که وجود نجاست نیز در مسجد مبغوض مولى باشد که طبیعتاً لازمهٌ این مبغوضیت, برطرف کردن نجاست است. (17)

استاد بزرگوار ما امام خمینى(ره) براین بیان شیخ انصارى چنین اشکال کرده است:

وقتى اوامر یا نواهى به ماهیاتى که درخارج داراى ثبات و استمرارند تعلق پیدا مى کنند, متفاهم عرفى این است که این ماهیت قارّه بالذات محبوب یا مبغوض مولى است. و مولى به خاطر آن که وجود ثابت و مستمر آن ماهیت محبوبش بوده بدان فرمان داده و چون وجود ثابت و مستمر آن مبغوضش بوده از آن نهى کرده است و اذهان عرف به سوى ایجاد و وجود به نحو استقلال منتقل نمى شود... بنا بر این مناط در رابطه بین وجود و ایجاد, فهم عرف است نه ملازمهٌ عقلى.

از این رو سخن شیخ اگر به نفى ملازمهٌ عقلى باز گردد, باتفاهم عرفى منافات نداشته وبراى اثبات رابطه کافى است و اگر بازگشت این سخن به انکار وردّ فهم عرف باشد سخن نادرستى است; زیرا چنان که تبیین شد عرف بین ایجاد و وجود رابطه مى بیند.

آنگاه خود در مقام جواب برآمده گوید:

لیکن براین استظهار یک اشکال وارد است و آن این که محل بحث, از مواردى است که قرینه قائم شده که محرّم و مبغوض مولى, معناى مصدرى[یعنى ایجاد] است نه ماهیت به وجود استمرار اش; زیرا چنان که قبلاً بیان شد, عمده دلیل برحرمت نقاشى, مستفیضه اى است که در آن فرمان به دمیدن روح آمده است و ظاهر این مستفیضه به استناد مناسبت حکم و موضوع این است که فرمان به دمیدن روح در تصویر به نقاش براى اثبات عجز و ناتوانى او در تکمیل کردن آفریده اش[ یعنى نقاشى] است, گویا به او خطاب مى شود: اى نقاش! اگر راست مى گویى و تصویرگر هستى چنان که خداوند درتصاویر روح را مى دمد تو نیز روح را دراین تصویر خود بدم, از این مطلب به دست مى آید که آنچه ممنوع و مبغوض مولى است تشبّه نقاش به خداوند درصفت تصویرگرى است, بنا بر این همین معناى مصدرى یعنى ایجاد مورد نظر شارع است. (18)

ما مى توانیم در ملازمهٌ عرفى بین ایجاد و وجود که ایشان ادعا کرده چنین مناقشه کنیم: این ملازمه درموردحرمت غش دردادوستد نقض شده است; زیرا آنچه حرام است, ایجاد غش است اما بقاء و استمرار غش درصورتى که غش انجام گرفته باشد ـ حرام نیست و مشترى تنها به خاطر تدلیسن فروشنده مى تواند خیار فسخ را جارى کند.

همچنین حرمت همبسترى و فرزند آوردن درحالت حیض یا درحال روزه که از جمله موارد نقض است; چه اگر انجام این کار حرام است, استمرار آن حرام نیست; زیرا اگر مرتکب آن شد بیرون افکندن نطفه ازرحم زن جایز نیست. از موارد دیگر نقض ملازمهٌ عرفى بین ایجاد ووجود حرمت زنا است; زیرا چنان که محقق ایروانى بیان کرده اگر چه زنا حرام است, اما تربیت فرزندى که از زنا متولد شده حرام نیست بلکه درمقابل نگهدارى او از تلف واجب است. (19) دقت کنید.

همچنین حرمت خیاطى لباس دیگرى بى آن که صاحب آن اجازه داده باشد, این کار گرچه در آغاز حرام است, اما اگر چنین کرد بقا و استمرار آن حرام نیست; بلکه اتلاف لباس خیاطى شده جایز نیست, چنان که اگر درزمین دیگرى با مراد صاحب آن زمین و بدون اجازهٌ او ساختمانى بسازد, در آغاز ایجاد حرام است اما استمرار و بقائش حرام نیست. همچنین موارد مشابه دیگر.

بلى; ممکن است گفته شود, ایجاد ووجود در حقیقت یک چیزند و تنها از جهت اعتبار با هم متفاوت مى شوند; زیرا کارى که از سوى فاعل انجام مى گیرد نسبت به او ایجاد است اما نسبت به شىء قابل, وجود است, بنا بر این اگر ایجاد حرام است, وجود نیز حرام مى باشد.

ازاین اشکال ـ چنان که درمصباح الفقاهه آمده ـ مى توان چنین پاسخ داد:

حرمت ایجاد گرچه ملازمهٌ حرمت وجود است امّا بحث ما در وجود اوّلى نیست که عین ایجاد یا لازمهٌ ایجاد است, بلکه بحث دروجود در آن ثانى است که عبارت از بقا و استمرار است. بدیهى است که بین حدوث و بقا نه حکماً و نه موضوعاً ملازمت و جود ندارد... به علاوه حتى اگر ما ملازمت بین مبغوضیت ایجاد و بین مبغوضیت وجود را بپذیریم, این ملازمه تنها در بارهٌ فاعل تمام است, پس بر او واجب است که تصویر حرام را نابود کند نه بردیگرى; درحالى که ادعا این است که اتلاف آن تصویر ِحرام برهمگان واجب است, بنابر این دانسته شد که دلیل اخصّ از مدعا است.(20)

افزون برآنچه گفته شد, دلیل ما برحرمت نقاشى منحصر به مستفیضه نیست; زیرا چنان که قبلاً بیان شد,معتبرهٌ خصال و جز آن نیز دلیل برحرمت بوده و این ادله به آنچه مقتضاى مستفیضه است مقید نشده اند. زیرا حکمت که در مستفیضه آمده بسان علت نیست, تا بتواند اطلاق این روایات را تقیید کند, هرچند بعید نیست همان گونه که استاد ما محقق داماد بیان کرده, مستفیضه را نیز معمم بدانیم.

نیتجه آن که پاسخ از اشکال ملازمهٌ بین حرمت ایجاد ووجود تصاویر, منحصر نفى این ملازمه است و اگر ملازمه را بپذیریم باید مدعى باشیم که اتلاف و نابود کردن تصویر حرام تنها برعهدهٌ فاعل آن یعنى شخص نقاش است نه نگاهدارندهٌ آن.

دلیل دوم: صحیحهٌ پیشین محمد بن مسلم است که گوید: ازامام صادق (ع) دربارهٌ حکم مجسمهٌ درخت, خورشید و ماه پرسیدم؟

امام (ع) فرمود:

تاوقتى که مجسمه حیوانى نباشد مانعى ندارد. (21)

استدلال به این روایت براین مبنا است که سؤال راوى از تماثیل ظهور دراین دارد که راوى از حکم کارى که متداول بوده و محل ابتلاى مردم بوده یعنى نگهدارى مجسمه, سؤال کرده است. اما صرف ایجاد و ساختن مجسمه کارى است که تنها به شخص مجسمه ساز اختصاص دارد, چنان که اگر کسى از شراب سؤال کند و در پاسخش گفته شود که حرام است یا ازعصیر عنبى سؤال کند و در پاسخ گفته شود مباح است ذهن انسان به شرب شراب و عصیر عنبى انصراف پیدا مى کند نه به ساختن آنها, بلکه در محل بحث, انصراف سؤال به ساختن ظهور بیشترى دارد; زیرا ساختن عصیر عنبى و شراب از هر کسى ساخته است درحالى که ساختن مجسمه تنها از افرادى خاص برمى آید.

شیخ انصارى از استدلال به این روایت پاسخ داده است:

این صحیحه درسؤال از نگهدارى مجسمه ظهور ندارد, زیرا ساخت تصاویر در اذهان ارتکاز دارد, حتى پرسش از حکم نگهدارى مجسمه زمانى مطرح است که حرمت ساخت آن دانسته شود; زیرا احتمال نگهدارى چیزى که ساختش حلال است حرام باشد.(22)

این اشکال وارد نیست; زیرا اختصاص دادن پرسش به صورت ایجاد مجسمه وجهى ندارد; بلکه از آنجا که بعید مى نماید شخص مثل محمد بن مسلم از حرمت مجسمه بى اطلاع باشد این امر را تقویت مى کند که او از حکم حرمت ساخت مجسمه اطلاع داشته و سؤال او مربوط به نگهدارى مجسمه بوده است. پس این روایت دلالت مى کند که بین مجسمهٌ جانداران و غیر جانداران تفاوت است. به این معنا که نگهدارى مجسمهٌ غیر جانداران جایز است اما نگهدارى مجسمه جانداران جایز نیست.

مگر آنکه گفته شود: سؤال کننده درمقام شناخت حدود و قیود حرام بوده است که آیا ساختن مجسمه شامل غیر جانداران است یا اختصاص به جانداران دارد؟ طبق این احتمال, دیگر سؤال اختصاص به نگهدارى نخواهد داشت بلکه شامل ایجاد و آفرینش مجسمه نیز مى شود.

بلى; ممکن است گفته شود: با توجه به این که سؤال کننده در مقام سؤال از تماثیل غیر جانداران بوده است چنان که اختصاص سؤال او به این قسم گواه آن است, جملهٌ (مالم یکن شیئاً من الحیوان) قضیهٌ مهملى خواهد شد; زیرا ذکر آن از باب تفضّل است واز آنجا که امام (ع) درمقام بیان خصوصیات احکام تصویر جانداران نبوده است, این جمله امام (ع) (مالم یکن شیئاً من الحیوان) دیگر, اطلاق ندارد تا بتوان در نگهدارى به این اطلاق تمسک کرد.

دلیل سوّم:درموثقهٌ سکونى آمده است:

قال امیر المؤمنین (ع):

بعثنى رسول الله (ص) الى المدینة فقال: لاتدع صورة الاّمحوتها, و لاقبراً الاّسویته ولاکلباً الاّقتلته; پیامبر(ص) مرا به مدینه فرستاد و فرمود: هیچ تصویرى را وا نمى گذارى مگر آن را محو و نابود مى کنى, و تمام قبرها را با خاک یکسان کن و تمام سگها را بکش. (23)

شیخ انصارى(ره) دراستدلال به این روایت اشکال کرده و مى گوید:

سیاق این روایت نبوى ظهور در کراهت دارد, چنان که عموم فرمان به کشتن سگها نشانگر آن است و نیز به دلیل فرمایش آن حضرت(ع) که در برخى از روایات چنین آمده است:(ولاقبراً الاّ سویته.) (24)

این اشکال قابل مناقشه است; زیرا مکروه بودن این کارها موجب نمى شود که تصرف در آنها با ویران کردن, محو وکشتن جایز باشد; مگر این جواز را ازاین جهت بدانیم که ولایت ایشان درامور به خاطر وجود مصحلت چنین اقتضایى را دارد. دقت کنید.

افزون بر آن ـ چنان که در تعلیقهٌ ایروانى آمده است (25) این روایت مربوط به یک قضیه دررخداد جزئى است. شاید تصاویر شهر مدینه , بتها و سگهاى مزاحم و قبرهاى آن داراى کوهان بوده است.(بسان کوهان شتر داراى ارتفاع بوده نه مسطّح با زمین) و شاید هم کوهان ساختن روى قبر از شعائر نصارى و ادیان غیر اسلامى بوده است.

دلیل چهارم: روایت قرب الاسناد است از عبدالله بن حسن از جدّش, از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) گوید: از امام کاظم (ع) سؤال کردم : بازى با مجسمه جایز است؟ فرمود: خیر. (26)

همو این روایت را از محاسن نیز, از موسى بن قاسم از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) روایت کرده که ایشان از پدر بزرگوارش از حکم مجسمه پرسید:

امام صادق(ع) در پاسخ فرمود:

بازى با آنها شایسته نیست. (27)

شیخ انصارى بر استدلال به این روایت چنین اشکال کرده است :

این روایات تنها بر کراهت بازى با تصاویر دلالت دارند وما نیز با کراهت مخالفتى نداریم ; بلکه اگر بازى با تصاویر به صورت لهو باشد دلیل بر حرمت آن نیست . (28)

شاید مقصود مرحوم شیخ از این روایت تنها بر کراهت دلالت دارد این است که جمله (عدم صلاحیت) در متن روایت اعمّ از حرمت است . بنابراین نمى توان دلیل بر حرمت باشد . افزون بر اشکال مرحوم شیخ حضرت امام در مصباح الفقاهه آورده است :

اگر بپذیریم این روایت بر حرمت بازى با تصاویر دلالت دارند , بین حرمت بازى با حرمت نگهدارى آنها ملازمت وجود ندارد ; زیرا حرمت بازى اعم از حرمت نگهدارى مى باشد. (29)

دلیل پنجم :روایاتى است که مى گویند : مجسمه هایى که براى حضرت سلیمان ساخته مى شده مجسمه هاى مردان و زنان نبوده است . این انکار چنانکه از ظاهر آیه هویدا است به خواست سلیمان نسبت به نوع مجسمه هاى ساخته شده بازگشت دارد نه به اصل کار مجسمه سازى . پس از این روایات دلالت دارند که درخواست داشتن مجسمه از جمله منکراتى است که شایستهٌ مقام نبوت نیست .

شیخ انصارى از استدلال به این دسته از روایات چنین پاسخ داده است :

ظاهر آنچه در تفسیر آیه ٌشریفه[ یعملون ما یشاء من محاریب و تماثیل] ... رسیده این است که ائمه ( ع ) خواسته اند بگویند : چنان نبوده که سیلمان از آنها ساختن مجسمه مردان و زنان را خواسته باشد , به این معنا که به آنها در این کار اذنى داده باشد یا کار آنها را امضاء کرده باشد . (30)

براین گفتار در(بلغة الطالب) چنین اشکال کرده است:

موصول درجملهٌ (مایشاء) مفعول فعل(یعملون) است. پس موصول عبارت است از معمول و دست ساختهٌ آنها[جنیّان] است. بنابر این متعلق مشیّت, خود معمول و دست ساختهٌ آنها است. از طرفى فرض ا ین است که امام (ع) اعلام کرده که مقصود از مجسمه ها, تمثال مردان و زنان نبوده بلکه تصاویر درختان, خورشید و ما ه مقصود است.

نتیجهٌ این سخن آن است که اگر سلیمان وجود مجسمه ها را خواسته بود کار منکرى انجام داده بود والاّ اگر چنین خواستى منکر نباشد معنا ندارد ائمه (ع) تعلق مشیّت سلیمان به تمثال مردان و زنان را انکار کرده با شند. این نتیجه به هیچ وجه جاى مناقشه ندارد... ممکن است گفته شود: آنچه به حسب لفظ ظهور دارد رجوع خواست سلیمان به دست ساختهٌ آنها است, الاّ این که ظاهراً چنان نیست که هرگاه پیامبرى صرفاً به کارى مرجوح علاقه و میل نشان دهد مادامى که اثر این علاقه و میل ظاهر نشود بلکه درمقابل مخالف آن ظاهر شود, با مقام و منصب پیامبرى او منافات داشته باشد. به عنوان مثال اگر پیامبر(ص) بردگى و کشته شدن نزیکان خود را دوست نداشته باشد بلکه در مقابل راحتى آنها را دوست داشته باشد و با این حال فرمان به کشتن و اسارت آنها بدهد, با عصمت و مقام نبوت او منافات ندارد

/ 0 نظر / 9 بازدید