پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

برخی ازمنابع سوالات آزمون کارشناسی ارشد گرایشات رشته حقوق وفقه ومبانی

منابع مطالعاتی دروس مجموعه حقوق

متون حقوقی به زبان خارجه

1) Law Text ، دکترافتخار جهرمی

2) Law Made Simple ، پادفیلد ، انتشارات مجد

3) Gcse Law ، براون

4) Dictionary Of Law ، Oxford ، میزان

5) نکات مهمLaw Text ، نسل نیکان

6) فرهنگ اصطلاحاتی حقوقی (لاهه) ، گنج دانش

 

متون فقه

1) گزیده متون فقه (1و2و3و4) ، دکتر محمدی ، میزان

2) بایسته های متون فقه ، دکتر محمدی ، میزان

3) لمعه دمشقیه- دوجلدی ، شهید أول ، دالفکر قم

4) بیع و اختیارات ، دکتر شکاری ، کشاورز

5) مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر لطفی ، مجد

 

حقوق تجارت

1) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر ستوده تهرانی ، دادگستر

2) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر اسکینی ، سمت

3) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر عرفانی ، میزان

4) حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه) ، دکتر قائم مقام فراهانی ، میزان

5) قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، دمیرچلی

 

حقوق مدنی

1) اشخاص و محجورین ، دکتر صفای ، سمت

2) اموال و مالکیت ، دکتر کاتوزیان ، میزان

3) حقوق مدنی- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

4) حقوق مدنی- وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

5) تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

6) سقوط تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

7) مختصر حقوق خانواده ، دکتر صفایی ، میزان

8) درسهایی از عقود معین (دوجلدی) ، دکتر کاتوزیان ، گنج دانش

9) حقوق مدنی- شفعه، وصیت، ارث ، دکتر کاتوزیان ، میزان

10) اثبات و دلیل اثبات (2جلدی) ، دکتر کاتوزیان ، میزان

11) ارث ، دکتر شهیدی ، مجد

12) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

13) حقوق مدنی (جلد 1و2و3) ، دکتر امامی ، اسلامی

 


حقوق بین الملل عمومی

1) حقوق بین الملل عمومی ، دکتر ضیائی بیگدلی ، گنج دانش

2) حقوق بین الملل عمومی (2جلدی) ، دکتر میر عباسی ، میزان

3) سازمانهای بین المللی ، دکتر موسی زاده ، میزان

4) جزوه حقوق بین الملل عمومی ، دکتر بیک زاده ، دانشکده شهید بهشتی

5) جزوه سازمانهای بین المللی ، دکترمیر عباسی ، دانشگاه حقوق

 

حقوق اداری

1) حقوق اداری ایران ، دکتر ابوالحمد ، طوس

2) حقوق اداری 1 و 2 ، دکتر موسی زاده ، میزان

3) حقوق اداری ، دکتر طباطبائی موتمنی ، سمت

4) قانون استخدام کشوری

 

حقوق جزای اختصاصی

1) حقوق جزای اختصاصی ، دکتر گلدوزیان ، دانشگاه تهران

2) حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اموال و مالکیت» ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

3) حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه امنیت و آسایش ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

4) حقوق جزای اختصاصی (3جلدی) ، دکتر شامبیاتی

5) قانون مجازات اسلامی ـ قانون چک

6) محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر گلدوزیان ، مجد

7) جرائم علیه اشخاص ، دکتر آقایی نیا ، میزان

 

حقوق جزای عمومی

1) زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر نوریها ، گنج دانش

2) بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1و2و3) ، دکتر گلدوزیان ، میزان

3) حقوق جزای عمومی (2 جلدی) ، دکتر اردبیلی ، میزان

4) حقوق جزای عمومی ، دکتر شامبیاتی ،

5) حقوق جزای عمومی ، دکتر پرویز صانعی ، گنج دانش

5) محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر گلدوزیان ، مجد

6) حقوق جزای عمومی ، دکتر گلدوزیان ، دانشگاه تهران

 

حقوق بین الملل خصوصی

1) حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر نصیری ، آگاه

2) حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر الماسی ، میزان

3) حقوق بین الملل خصوصی(دوجلدی) ، دکتر سلجوقی ، میزان

 


حقوق مدنی تعهدات

1) حقوق مدنی- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

2) حقوق مدنی- وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

3) تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

4) حقوق مدنی (جلد 1) ، دکتر امامی ، اسلامی

5) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

6) اثبات و دلیل اثبات (2جلدی) ، دکتر کاتوزیان ، میزان

 

آیین دادرسی کیفری

1) آیین دادرسی کیفری (2جلدی) ، دکتر آشوری

2) آیین دادرسی کیفری (5 جلدی) ، دکتر آخوندی

3) قانون آیین دادرسی کیفری- قانون تشکیل دادگاههای عمومی ،

 

آیین دادرسی مدنی

1) آیین دادرسی مدنی (1و2و3) ، دکتر شمس ، میزان

2) آیین دادرسی مدنی ، دکتر واحدی ، میزان

3) آیین دادرسی مدنی ، دکتر احمدی ،

4) آیین دادرسی مدنی ، دکتر صدرزاده افشار ، جهاد دانشگاهی علامه

5) قانون آیین دادرسی مدنی ـ قانون اجرای احکام ،

 

حقوق اساسی

1) بایسته‌های حقوق اساسی ، دکتر قاضی ، میزان

2) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (2جلد) ، دکتر هاشمی ، میزان

3) قانون اساسی

4) قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ، ساعد وکیل ، مجد

-------------------------------------------------------------------------------------------

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373   

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
   
 حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


 حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


 حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان درس منابع درسی
فقه (ضریب ۴) لمعه دمشقیه ۱و۲ از شهید اول - مبادی فقه و حقوق
اصول (ضریب ۳) اصول استنباط علامه حیدری
زبان عربی(ضریب۴) مبادی العربیه جلد ۴ -صرف و نحو جلد ۱و۲ دکتر اذرنوش درس اللغه محمد محمدی
زبان انگلیسی عمومی و تخصصی ( ضریب ۲) HUMANITIES 2 از انتشارات سمت - متن کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی -دائره المعارف اسلامی مداخل ایران و اسلام -زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات در حد تافل


 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٩