پورتال فقه

پورتال فقه وبلاگی فقهی و مذهبی است که مقالات و سایر مواردعلمی مرتبط با فقه و مذهب جعفری و به طور کلی مطالب علمی مرتبط با فقه را منعکس میکند ودر این راستا از نظرات و پیشنهادات بازدیدکنندگان محترم استقبال می نماید .

برخی ازمنابع سوالات آزمون کارشناسی ارشد گرایشات رشته حقوق وفقه ومبانی

منابع مطالعاتی دروس مجموعه حقوق

متون حقوقی به زبان خارجه

1) Law Text ، دکترافتخار جهرمی

2) Law Made Simple ، پادفیلد ، انتشارات مجد

3) Gcse Law ، براون

4) Dictionary Of Law ، Oxford ، میزان

5) نکات مهمLaw Text ، نسل نیکان

6) فرهنگ اصطلاحاتی حقوقی (لاهه) ، گنج دانش

 

متون فقه

1) گزیده متون فقه (1و2و3و4) ، دکتر محمدی ، میزان

2) بایسته های متون فقه ، دکتر محمدی ، میزان

3) لمعه دمشقیه- دوجلدی ، شهید أول ، دالفکر قم

4) بیع و اختیارات ، دکتر شکاری ، کشاورز

5) مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر لطفی ، مجد

 

حقوق تجارت

1) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر ستوده تهرانی ، دادگستر

2) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر اسکینی ، سمت

3) دوره کامل حقوق تجارت ، دکتر عرفانی ، میزان

4) حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه) ، دکتر قائم مقام فراهانی ، میزان

5) قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ، دمیرچلی

 

حقوق مدنی

1) اشخاص و محجورین ، دکتر صفای ، سمت

2) اموال و مالکیت ، دکتر کاتوزیان ، میزان

3) حقوق مدنی- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

4) حقوق مدنی- وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

5) تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

6) سقوط تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

7) مختصر حقوق خانواده ، دکتر صفایی ، میزان

8) درسهایی از عقود معین (دوجلدی) ، دکتر کاتوزیان ، گنج دانش

9) حقوق مدنی- شفعه، وصیت، ارث ، دکتر کاتوزیان ، میزان

10) اثبات و دلیل اثبات (2جلدی) ، دکتر کاتوزیان ، میزان

11) ارث ، دکتر شهیدی ، مجد

12) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

13) حقوق مدنی (جلد 1و2و3) ، دکتر امامی ، اسلامی

 


حقوق بین الملل عمومی

1) حقوق بین الملل عمومی ، دکتر ضیائی بیگدلی ، گنج دانش

2) حقوق بین الملل عمومی (2جلدی) ، دکتر میر عباسی ، میزان

3) سازمانهای بین المللی ، دکتر موسی زاده ، میزان

4) جزوه حقوق بین الملل عمومی ، دکتر بیک زاده ، دانشکده شهید بهشتی

5) جزوه سازمانهای بین المللی ، دکترمیر عباسی ، دانشگاه حقوق

 

حقوق اداری

1) حقوق اداری ایران ، دکتر ابوالحمد ، طوس

2) حقوق اداری 1 و 2 ، دکتر موسی زاده ، میزان

3) حقوق اداری ، دکتر طباطبائی موتمنی ، سمت

4) قانون استخدام کشوری

 

حقوق جزای اختصاصی

1) حقوق جزای اختصاصی ، دکتر گلدوزیان ، دانشگاه تهران

2) حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه اموال و مالکیت» ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

3) حقوق جزای اختصاصی «جرائم علیه امنیت و آسایش ، دکتر میرمحمدصادقی ، میزان

4) حقوق جزای اختصاصی (3جلدی) ، دکتر شامبیاتی

5) قانون مجازات اسلامی ـ قانون چک

6) محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر گلدوزیان ، مجد

7) جرائم علیه اشخاص ، دکتر آقایی نیا ، میزان

 

حقوق جزای عمومی

1) زمینه حقوق جزای عمومی ، دکتر نوریها ، گنج دانش

2) بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1و2و3) ، دکتر گلدوزیان ، میزان

3) حقوق جزای عمومی (2 جلدی) ، دکتر اردبیلی ، میزان

4) حقوق جزای عمومی ، دکتر شامبیاتی ،

5) حقوق جزای عمومی ، دکتر پرویز صانعی ، گنج دانش

5) محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر گلدوزیان ، مجد

6) حقوق جزای عمومی ، دکتر گلدوزیان ، دانشگاه تهران

 

حقوق بین الملل خصوصی

1) حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر نصیری ، آگاه

2) حقوق بین الملل خصوصی ، دکتر الماسی ، میزان

3) حقوق بین الملل خصوصی(دوجلدی) ، دکتر سلجوقی ، میزان

 


حقوق مدنی تعهدات

1) حقوق مدنی- اعمال حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

2) حقوق مدنی- وقایع حقوقی ، دکتر کاتوزیان ، شرکت سهامی انتشار

3) تشکیل قراردادها و تعهدات ، دکتر شهیدی ، مجد

4) حقوق مدنی (جلد 1) ، دکتر امامی ، اسلامی

5) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، دکتر کاتوزیان ، میزان

6) اثبات و دلیل اثبات (2جلدی) ، دکتر کاتوزیان ، میزان

 

آیین دادرسی کیفری

1) آیین دادرسی کیفری (2جلدی) ، دکتر آشوری

2) آیین دادرسی کیفری (5 جلدی) ، دکتر آخوندی

3) قانون آیین دادرسی کیفری- قانون تشکیل دادگاههای عمومی ،

 

آیین دادرسی مدنی

1) آیین دادرسی مدنی (1و2و3) ، دکتر شمس ، میزان

2) آیین دادرسی مدنی ، دکتر واحدی ، میزان

3) آیین دادرسی مدنی ، دکتر احمدی ،

4) آیین دادرسی مدنی ، دکتر صدرزاده افشار ، جهاد دانشگاهی علامه

5) قانون آیین دادرسی مدنی ـ قانون اجرای احکام ،

 

حقوق اساسی

1) بایسته‌های حقوق اساسی ، دکتر قاضی ، میزان

2) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (2جلد) ، دکتر هاشمی ، میزان

3) قانون اساسی

4) قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ، ساعد وکیل ، مجد

-------------------------------------------------------------------------------------------

منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی:
1) حقوق مدنی(1) اشخاص و محجورین..................................................دکتر سید حسین صفایی
2) حقوق مدنی(2) اموال و مالکیت............................................................دکتر ناصر کاتوزیان
3) حقوق مدنی(3) اعمال حقوقی...........................................................دکتر ناصر کاتوزیان - جزوه درسی حقوق مدنی (3) دکتر درودیان - کتاب سقوط تعهدات دکتر شهیدی
4) حقوق مدنی(4) وقایع حقوقی............................................................دکتر ناصر کاتوزیان- جزوه درسی حقوق مدنی(4) دکتر درودیان
5) حقوق مدنی(5) مختصر حقوق خانواده.........................................................دکتر صفایی - دکتر اسدالله امامی
6) حقوق مدنی(6 و 7) دوره مقدماتی حقوق مدنی عقود معین (دو جلد).................دکتر ناصر کاتوزیان
7) حقوق مدنی(8) شفعه، وصیت و ارث......................................................دکتر ناصر کاتوزیان
8) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی.........................................................دکتر ناصر کاتوزیان
9) قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
10) حقوق تجارت(1، 2، 3، 4 و 5 )................................................................دکتر اسکینی-دکتر عرفانی
11) قانون تجارت
12) قانون تصفیه امور ورشکستگی
13) قانون صدور چک
14) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی............................................دکتر سید محسن محمدزاده افشار
15) کتاب های دکتر شمس
16) قانون آئین دادرسی جدید
17) قانون اجرای احکام مدنی
متون فقه:
18) لمعه دمشقیه( متون 1 و 2)....................................................................دکتر شیروانی-  جزوه متون فقه(1) دکتر شکاری
19) خلاصه شرح لمعه شهید ثانی..........................................................رضا شکری نشر پردازش


متون حقوقی:
20) Law text
21) Law made simple
22)  G.C.S.E law
نصف سوالات کنکور کارشناسی ارشد در متون حقوقی، 15 سوال از متون تخصصی حقوق و 15 سوال دیگر از زبان عمومی( شامل قواعد، گرامر، لغات و ...) است.


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
 
حقوق جزای عمومی:
1) بایسته های حقوق جزا......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
2) زمینه حقوق جزای عمومی......................................................................دکتر رضا نوربها
3) حقوق جزای عمومی (جلد1و2).......................................................دکتر محمدعلی اردبیلی
4) قانون مجازات اسلامی (مواد1 تا62 مکرر)


حقوق جزای اختصاصی:
5) حقوق جزای اختصاصی......................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
6) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)....................................دکتر میرمحمدصادقی
7) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)..........................دکتر میرمحمدصادقی
8) حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص).........................................دکتر محمدهادی صادقی
9) بحث قانون مجازات اسلامی.................................................................دکتر ایرج گلدوزیان
10) قانون مجازات اسلامی (مواد63 تا729 )


آئین دادرسی کیفری:
11) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 )..........................................................دکتر محمد آشوری
12) آئین دادرسی کیفری (جلد1 و2 و3 و4 )........................................................دکتر آخوندی
13) عدالت کیفری........................................................................................دکتر آشوری
14) قانون آ.د.ک.د.ع. مصوب 1378
15) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 مصوب 1378 و قانون نحوه وصول درآمدهای دولت مصوب 1373   

          
 متون فقه:
16) لمعه( 1و2 )شامل مباحث: بیع، اجاره، ودیعه، وکالت، عاریه، قرض، ضمان،رهن، نکاح و طلاق، حدود و قصاص و دیات، اخذ به شفعه و ارث.
17) متون فقه (1و 2و 3و 4 ).......................................................................ابوالحسن محمدی
18) خلاصه شرح لمعه......................................................................رضا شکری( نشر پردازش )


متون حقوقی:
19) Law text
20) Law made simple
21).C.S.E law 
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
   
 حقوق اساسی :
1)بایسته های حقوق اساسی........................................................................ دکتر قاضی
2)حقوق اساسی( جلد 1و2)...........................................................دکتر سید محمد هاشمی
3)متن قانون اساسی


 حقوق اداری:
4)حقوق اداری...................................................................................دکتر ابوالحمد
5)حقوق اداری.................................................................................دکتر موسی زاده
6)حقوق اداری..........................................................................دکتر طباطبایی مؤتمنی
7)حقوق اداری و قراردادهای اداری.............................................................دکتر انصاری


 حقوق بین الملل عمومی:
1) حقوق بین الملل عمومی.................................................................دکتر ضیایی بیگدلی
2) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی........................................................دکتر بیک زاده
3) سازمان های بین المللی.....................................................................دکتر موسی زاده
4) سازمان های بین المللی...........................................................................دکتر آقایی
5) جزوه درسی حقوق بین الملل عمومی.............................................................دکتر ممتاز


متون فقه:
8)کتب حدود و قصاص و دیات و شهادت لمعه( متن اصلی لمعه )...........................ترجمه دکتر فیض
زبان:
9) زبان عمومی


متون حقوقی:
10)        Law text
11)        Law made simple
12)        G.C.S.E law  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

منابع ارشد رشته ی فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان درس منابع درسی
فقه (ضریب ۴) لمعه دمشقیه ۱و۲ از شهید اول - مبادی فقه و حقوق
اصول (ضریب ۳) اصول استنباط علامه حیدری
زبان عربی(ضریب۴) مبادی العربیه جلد ۴ -صرف و نحو جلد ۱و۲ دکتر اذرنوش درس اللغه محمد محمدی
زبان انگلیسی عمومی و تخصصی ( ضریب ۲) HUMANITIES 2 از انتشارات سمت - متن کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی -دائره المعارف اسلامی مداخل ایران و اسلام -زبان تخصصی و نیمه تخصصی الهیات در حد تافل


 

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٩

« تلاوت قران کریم با صوت مقام معظم رهبری »

 

دانلود صوتی            سوره اخلاص         با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره اعلی          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره بقره           با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی             سوره تین            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی            سوره جمعه          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی            سوره حمد            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره شمس          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره عادیات          با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره قارعه            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی           سوره قدر              با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی         سوره کافرون            با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی         سوره کوثر               با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی       سوره  منافقون           با صوت مقام معظم رهبری

 

دانلود صوتی          سوره نصر              با صوت مقام معظم رهبری

 

  
نویسنده : کاظم اشرفی ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٢